Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 13 RODO, przekazujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych i biznesowo-handlowych (np. zamówienia, dane podatkowe, dane księgowe ) przez Metal-Fan Sp. z o.o. , z prośbą o zapoznanie się z nimi.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Metal-Fan Sp. z o.o. NIP 558-187-21-40   (dalej: Administrator).

Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Państwem a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa :

 1.  w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez okres 5 lat wyznaczony przepisami,
 2. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia realizacji celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane.

Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Posiadają  Państwo prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych – art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Administratorowi  na adres e-mail: biuro@metal-fan.pl.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO).

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  (profilowaniu).

Administrator